+49 (0) 221-71 99 72-29 info@cornelius-rechtsanwalt.de

Lis­ten over avde­lin­ger kan eks­porte­res fix-dller til Excel-for­mat, CSV-for­mat og PDF-for­mat via knap­per på ver­k­tøyl­in­jen. Vis bru­ker­kon­to­er som er sist end­ret av en bes­temt ansatt. Viser ansat­te knyt­tet til et bes­temt avde­lings­kon­tor. Viser lis­te over doku­men­ter knyt­tet til den ansat­te. Viser lis­te over alle pros­jek­ter den ansat­te er regis­trert som del­ta­ker i. Bruk ver­di­en som lig­ger nær­mest reell stillingsprosent.

  • Ant­all kom­men­ta­rer vises i hint-tekst når du beve­ger musa over blyantsymbolet.
  • Her fin­ner du over­sikt over til­knyt­te­de opp­føl­gin­ger til valgt firmaoppføring.
  • Over­gan­gen fra 2021-utga­ve­ne og til 2022-utga­ve­ne er vel ingen revolusjon.
  • Jeg har fått til web­con­fig og fin­ner den på WD HD LIve.

Da Win­dows ble unn­fan­get var man­ge tera­byte hard­dis­ker og man­ge giga­byte fil­s­tør­rel­ser ikke noe det ble laget opplegg for. Jeg har opp­levd at en NAS hard­disk har svik­tet. Det kom feil­mel­ding med beskjed om å byt­te ut en bes­temt hard­disk. Det kun­ne gjø­res uten at en behøv­de å slå av NASen. En NAS til­knyt­tes lokal­net­tet på sam­me måte som en PC, dvs.

Mest Lest Akkurat Nå

Er Micro­soft pro­duk­tene uak­tu­el­le på grunn av pris, prøv da Libre­Of­fice, eller de nett­ba­ser­te alter­na­ti­ve­ne til Micro­soft og Goog­le som også er gra­tis. Under Utseen­de vel­ger jeg å hake av for Vis Starts­ide­knapp og Vis all­tid bok­mer­kel­in­je. Win­dows 10 kom­mer med en godt fun­ge­ren­de brann­mur og en rime­lig godt fun­ge­ren­de bes­kyt­tel­se mot tra­dis­jo­nell ska­de­va­re i form av den med­føl­gen­de Win­dows Defen­der. Det­te reg­nes som til­strek­ke­lig bes­kyt­tel­se for de som benyt­ter PCen på en for­sik­tig måte. Gjen­tat­te gan­ger på fir­kan­ten med sol­teg­net, end­res belys­nin­gen på skje­r­men i fas­te trinn 0%, 25%, 50%, 75% og 100%. PowerS­hell er et kom­man­do opplegg for avan­sert Win­dows styring.

Eksterne Enheter Dokumentdelenummer: Denne Håndboken Beskriver Hvordan Du Bruker Eksterne Enheter Med Maskinen

Tids­punkt for påmin­nel­sen angis for hver enkelt opp­fø­ring og påmin­nel­sen sen­des kun til ansvar­lig per­son for opp­ga­ven. XS Office støt­ter to typer påmin­nel­ser – påmin­nel­ser som gjel­der den enkel­te ansat­te og påmin­nel­ser som gjel­der for hele orga­ni­sas­jo­nen. Angir hvilke ansat­te som skal kun­ne slet­te dokumentet.

Dis­po­sis­jons­num­mer som angir rek­ke­føl­gen for akti­vi­te­ten fra topp til bunn. Angir salgs­pri­sen for bruk av res­sur­sen per enhet. Angir fer­digstil­lel­ses­grad for akti­vi­te­ten i pro­sent. Angir om akti­vi­te­ten er å beteg­ne som en mile­pæl. En mile­pæl inn­tref­fer kun på en angitt dato og har ingen varighet.